top of page

Disclaimer

Rozemarijn & Thijm

Deze website bevat informatie over voedingssupplementen, die als aanvulling op de voeding kunnen worden gebruikt. Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen maar zijn bedoeld ter ondersteuning van de gezondheid. Rozemarijn & Thijm verklaart dat de informatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Echter, zij kan op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventuele fouten in de teksten op deze website. Rozemarijn & Thijm en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van deze website.

Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden.

Het is niet bedoeld als vervanging van het advies van eigen arts of specialist of enig informatie op of in een productverpakking of label.

De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Lees voor gebruik van op deze site gekochte producten de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door. Raadpleeg altijd uw eigen arts of specialist.

Het maken van screen shots van (een deel van) onze website zonder schriftelijke toestemming onzerzijds is niet toegestaan. Het oneigenlijk gebruik van onze website kan kosten met zich meebrengen.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ART. 1.0 Registreren
De eerste keer bestellen ...!
Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, kiest u voor afrekenen.
Vul uw gegevens in en volg de instructies.
U krijgt dan van ons een bevestigingsmail met daarin de juiste bedragen

ART. 1.1 Portokosten
Voor gewone bestellingen is de bijdrage in de portokosten afhankelijk van het orderbedrag, ongeacht het aantal artikelen per bestelling. Tot €.50,= aan artikelen portokosten €.6,75. Boven €.50,00 geen portokosten. Deze kunt u dan in mindering brengen op de nota. U krijgt van ons een mail met daarin de juiste gegevens en bedragen ter bevestiging. Dit zijn prijzen die gelden binnen Nederland. Buiten Nederland kunt u contactopnemen. Als een bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden betaalt Rozemarijn & Thijm de extra kosten.

ART. 1.2 Leveringstermijn
Rozemarijn & Thijm zal opgegeven aflevertijden of termijnen van uitvoering, zo nauwkeurig mogelijk aanhouden, met als uitgangspunt dat binnen 3 werkdagen na betaaldatum de goederen geleverd worden mits voorradig. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd, is Rozemarijn & Thijm niet gebonden aan opgegeven aflevertijden en/of uitvoeringstijden.

ART. 1.3 Overmacht
In geval Rozemarijn & Thijm door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is Rozemarijn & Thijm niet aansprakelijk voor enige schade.

ART. 1.4.1 Vooraf Betalen
De wederpartij is verplicht de overeengekomen prijs vooraf te voldoen. Uitzonderingen hierop is de betaalwijze rembours . Hierbij betaalt de wederpartij contant aan de postbode op het moment van de goederenoverdracht.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Rozemarijn & Thijm moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van de wederpartij.

ART. 1.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Rozemarijn & Thijm, totdat de wederpartij alle te zijnen lasten nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet-opeisbare, zullen zijn voldaan. De wederpartij is gehouden tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van Rozemarijn & Thijm in gebreke is.

ART. 1.6 Klachten en aansprakelijkheid
De wederpartij is gehouden de goederen, diensten of werkzaamheden direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen acht dagen na het tijdstip van aflevering van goederen en diensten c.q. oplevering van enig werk, schriftelijk ( e-mail ) bij Rozemarijn & Thijm te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco's en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 24 uur na aflevering bij Rozemarijn & Thijm te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

ART. 1.7 Herroepingsrecht en conformiteit
De wederpartij heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de goederen deze zonder opgave van redenen te retourneren. De goederen dienen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de betreffende goederen gerestitueerd. De kosten van retourzending komen voor rekening van de wederpartij. Bij bepaalde goederen kan, bijvoorbeeld om hygiënische redenen, het herroepingsrecht worden uitgesloten. Dit wordt dan nadrukkelijk aangegeven. De wederpartij wordt geacht de goederen bij aflevering te controleren op manco's en zichtbare gebreken. Eventuele gebreken dienen binnen 30 dagen aan Rozemarijn & Thijm gemeld te worden.

ART. 1.8 Privacy
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het Rozemarijn & Thijm klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden van Rozemarijn & Thijm. Rozemarijn & Thijm zal deze gegevens niet aan derden verstrekken.

ART. 1.9 Annulering
De wederpartij kan de bestelling annuleren zolang deze bestelling nog niet is verzonden. Indien een verzonden bestelling wordt geannuleerd of geweigerd aan te nemen dan zijn de bezorgkosten voor rekening van de wederpartij.

ART.2.0 Juistheid
De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Rozemarijn & Thijm op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Rozemarijn & Thijm kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.
Rozemarijn & Thijm is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame (post. Telefonisch of e-mail) dan kunt u ons dit mailen.

bottom of page